Adatvédelmi nyilatkozat

Ön a www.crm-program.hu weboldalon történ? feliratkozás, érdekl?dés során elfogadja a következ? feltételeket.

A StarSoft International Kft. (telephely: 2517 Kesztölc, Csévi út 3., iroda: 2510 Dorog, Hantken Miksa utca 8. I. emelet / 6., továbbiakban: StarSoft) ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját.

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelel?en történik:

–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l (f?képp a 13/A. §-a)
–    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
–    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
–    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
–    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésr?l (kifejezetten a 155.§-a)
–    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

–    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Definíciók:

1.    érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.   személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz? ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggy?z?désre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a b?nügyi személyes adat;
4.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelel? tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes kör? vagy egyes m?veletekre kiterjed? – kezeléséhez;
5.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6.    adatkezel?: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m?velet vagy a m?veletek összessége, így különösen gy?jtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz?k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történ? hozzáférhet?vé tétele;
9.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történ? hozzáférhet?vé tétele;
10.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott id?re történ? korlátozása céljából;
13.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14.    adatfeldolgozás: az adatkezelési m?veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m?veletek végrehajtásához alkalmazott módszert?l és eszközt?l, valamint az alkalmazás helyét?l, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely az adatkezel?vel kötött szerz?dése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történ? szerz?déskötést is – adatok feldolgozását végzi;
16.    adatfelel?s: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelez?en közzéteend? közérdek? adatot el?állította, illetve amelynek a m?ködése során ez az adat keletkezett;
17.    adatközl?: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelel?s nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelel?s által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozóval;
20.    gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehet? forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti er?ket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni érték? jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történ? igénybevételének el?mozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszer?sítésére vagy áru, árujelz? ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

Az Adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhet?, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekb?l – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhet?, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböz? adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezel?, illet?leg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat  védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illet?leg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelés célja, köre:

Ön a honlapon történ? regisztrációval illetve hírlevelünkre történ? feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

• az Önnel való kapcsolattartás,
• hírleveleinken keresztül történ? rendszeres tájékoztatás,
• közvetlen üzletszerzés,
• piackutatás.

A honlapon történ? regisztrációval a személyes adatai az alábbi módon történ? kezeléséhez hozzájárul:

  • az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Adatok közvetett gy?jtése (naplófájlok):

A naplófájlok:

A Starsoft által m?ködtetett szerver automatikusan tárolja a honlap látogatóinak alábbi adatait:

  • a böngész? típusa
  • az oldalra való belépés ideje
  • az oldalról való távozás ideje
  • a látogató IP-címe

A fenti adatok a honlap látogatottsági adatok generálása céljából, a honlap biztonságos m?ködésének ellen?rzése, végül a honlap integritását sért? vagy veszélyeztet? jogellenes küls? támadás felderítése és elhárítása céljából naplózásra kerülnek.

Cookie (Süti) fileok:

1.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintett?l hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközl? hálózaton keresztül történ? közléstovábbítás vagy arra az el?fizet? vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefügg? szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

2.    A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, id?pontok, legutoljára látogatott oldal

3.    Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés id?tartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben legfeljebb 30 napig tart.

4.    Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5.    A Weboldalak küls? (nem a Starsoft által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhet? oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie, vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gy?jthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a Starsoft minden felel?sségét kizárja.

6.    A Starsoft látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jelleg? adatot továbbítanak a Starsoft küls? szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveir?l b?vebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

7.    Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehet?sége van a cookie-kat törölni a böngész?k Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.    A weboldal meglátogatásakor a felhasználó eldöntheti, hogy mely típusú sütiket és követ? scripteket engedélyezi.

Jogorvoslati lehet?ségek:

Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehet?ségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésér?l, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illet?leg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l (székhelyér?l) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb id? alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határid?t nem állapít meg, 30 napon belül írásban, közérthet? formában adjuk meg a tájékoztatást.

Az Ön személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha Ön azt kéri, ha az adatkezelés célja megsz?nt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszer?en nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésr?l és a törlésr?l Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mell?zhet?, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezel? vagy az adatátvev? jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehet?vé teszi.

A Starsoft, mint Adatkezel? – az adatkezelés egyidej? felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határid?t nem állapít meg, 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményér?l a kérelmez?t írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illet?leg az annak alapján tett intézkedésekr?l értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlését?l számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvev? részére, ha az adatkezel? egyetértett a tiltakozással, illet?leg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezel? ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezel? székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság el?tt is megindítható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-77335/2014.

Scroll to top